Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2017

ioiooo
Miłość bowiem żąda odrobiny przyszłości, a myśmy mieli tylko chwile.
— Albert Camus
Reposted fromswojszlak swojszlak viaszydera szydera
ioiooo
Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec.
— Marek Hłasko, Sowa, córka piekarza
ioiooo
ioiooo
I żeby spadł deszcz, tutaj we mnie, i żeby w końcu zaczęło padać i pachnieć ziemią, czymś żywym - nareszcie.
— Julio Cortázar, Gra w klasy
Reposted fromgrawklasy grawklasy viaxnothumanalall xnothumanalall

June 30 2017

ioiooo
Dobrze jest mieć miejsce, do którego można pójść, gdy nic się nie układa.
— Charles Bukowski "Kobiety"
ioiooo
5279 60bb 420
Reposted fromGIFer GIFer viadivi divi
ioiooo
6747 347e 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadivi divi

June 27 2017

0962 637b 420
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viastonerr stonerr
ioiooo
Umierałem zbyt wiele razy.
Wierząc i czekając.
Czekając w pokoju.
Patrząc na popękany sufit.
Czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos.
Doprowadzony do obłędu.  
— Charles Bukowski
4332 c748 420

thunderstruck9:

Alex Grey (American, b. 1953), Untitled, 1982. Acrylic and paint marker on paper, 40 x 30 in.

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss
2179 d68e 420

From “Feels Like We Only Go Backwards” video.

Reposted fromtwice twice viastonerr stonerr

June 25 2017

ioiooo
Ten, kto miał nieudane pożegnania, nie może oczekiwać wiele od ponownych spotkań.
— Milan Kundera “Niewiedza”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaiblameyou iblameyou
ioiooo
6733 c141 420
Reposted byelavator elavator
ioiooo
9001 1ee5 420
ioiooo
6963 2ef5 420
Reposted fromhysterie hysterie viatohuwabohu tohuwabohu

June 24 2017

ioiooo
5220 59b6 420
Reposted from3ch0 3ch0 viaconcarne concarne
ioiooo
4841 eba7 420
Reposted fromkaiee kaiee viaBloodMoon BloodMoon
ioiooo
(...)Jeśli nie wrócę do Ciebie, to chyba umrę, a Ty wiesz, że jestem specjalistą w reżyserowaniu nieszczęścia.
— Marek Hłasko
ioiooo
9946 65e1 420
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viaemciu emciu
ioiooo
8539 3e00 420
„Czy ja tylko nie jestem przypadkiem zupełnie zwykła, mała, pospolita smutna świnia?”

(Z kolekcji „Witkacy i inni” Stefana Okołowicza i Ewy Franczak, fragment z „Pożegnania jesieni”)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl